Yêu cầu dịch vụ

0963.81.84.86 - 0986.11.84.84 - 0965.778.000

Địa chỉ

Ngõ 2 Đường Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Hà Nội

VPGD

KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

Điều Chỉnh Thời Hạn Hoạt Động Của Dự Án Đầu Tư.

bt

 

Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thời hạn dự án đều được ấn định bởi mốc thời gian nhất định kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Tùy từng dự án, thời hạn của mỗi dự án được ghi nhận cụ thể trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của mỗi dự án là khác nhau.

Trong quá trình hoạt động có thể thời hạn hoạt động của dự án trên giấy chứng nhận đầu tư chuẩn bị hết hạn mà nhà đầu tư vẫn muốn hoạt động tiếp hoặc hoặc điều chỉnh dự án dấn đến điều chỉnh thời hạn theo tiến độ của dự án mới.

Do đó, khi sắp hết hạn thời hạn hoạt động dự án ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc có sự thay đổi thời hạn nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư.

 • Căn cứ Khoản 7 Điều 40 – Luật đầu tư 2020 – thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 • Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 41 – Luật đầu tư 2020.

                 “ 1. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia,

                   tách một dự  án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội

                   dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật”. 

                 2. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

Như vậy, theo khoản 2 điều 41 Luật đầu tư 2020. Nhà đầu tư phải thực hiện điều chỉnh “Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp có sự thay đổi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

1- Thẩm quyền gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ Điều 39 Luật đầu tư 2020 quy định “Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư”.

       “1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
 2. Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:
 3. a) Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 4. b) Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 5. c) Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 6. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật đầu tư 2020”.
 • Theo đó có 2 cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy chứng nhận đầu tư là: Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và Sở Kế hoạch & Đầu tư, cụ thể:
  + Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
  + Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Đầu tư): gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
  2-  Hồ sơ đăng ký gia hạn giấy chứng nhận đầu tư
  Thành phần hồ sơ đăng ký gia hạn giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, gồm có:
 •  Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc gia hạn thời hạn thực hiện của dự án (nếu có).

          3- Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư
Căn cứ Điều 36 – Luật đầu tư 2020 –  Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

”1. Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những nội dung quy định tại Điều 33 của Luật Đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.

 1. Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo theo quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 2. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện sau:
 3. a) Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 của Luật Đầu tưvà điều ước quốc tế về đầu tư;
 4. b) Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 5. c) Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch theo quy định tại khoản 7 Điều 31 Nghị định này;
 6. d) Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động sử dụng (nếu có);

         đ) Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 47 của Nghị định này”.

Như vậy, để tránh bị phạt quá hạn hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư thì nhà đầu tư nên điều chỉnh và xin gia hạn sớm trước khi hết hạn thời hạn đầu tư.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Á Châu, nếu bạn cần tư vấn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Công ty Luật Á Châu
SĐT: 0967.932.555 – 0968.565.479
Webside: luatachau.vn
Email: congtyluatachau@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

 

CHIA SẺ MẠNG XÃ HỘI

Sự kiện pháp lý là gì?

Sự kiện pháp lý là gì? Trong mỗi xã hội, hệ thống pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều